Zasady sprzedaży

Regulamin sprzedaży

Niniejszy regulamin sprzedaży określa wzajemne zobowiązania Stron umów, zasady składania zamówień oraz dostawy produktów oferowanych przez: JĘDRZEJ KISTOWSKI FIRMA KISTOWSKI. Niniejszy regulamin publikowany jest na stronie internetowej https://www.kistowski.shop/sales-rules w postaci tekstowej oraz dostępny jest w wersji wydrukowanej w siedzibie firmy Kistowski.

Ilekroć niniejszy regulamin używa pojęcia:

 1. „firma Kistowski” – rozumie się przez to Jędrzeja Kistowskiego, posiadającego NIP: 69719230871, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JĘDRZEJ KISTOWSKI FIRMA KISTOWSKI z siedzibą w Tworzankach nr 2,  64-130 Rydzyna.
 2. „Klient”- rozumie się przez to podmiot zamierzający zamówić Produkty, zamówił Produkty lub podmiot, który zawarł umowę z firmą Kistowski.
 3. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z firmą Kistowski czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. „Kontrahent” – rozumie się przez to Klienta będącego przedsiębiorcą, który działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 5. „Strony” – firma Kistowski i Klient łącznie.
 6. „Produkt”– produkt lub produkty albo usługa lub usługi oferowane przez firmę Kistowski lub stanowiące przedmiot umowy zawartej przez Strony.
 7. „Oferta” – skierowana do Klienta przez firmę Kistowski oferta zawarcia umowy zawierająca opis Produktu, cenę i termin jej zapłaty. Oferta może precyzować w szczególności formę zapłaty i sposób odbioru / dostawy Produktu.
 8. „Zamówienie” – skierowana do firmy Kistowski przez Klienta oferty zawierająca zgodę na związanie ofertą i zawarcie umowy, której przedmiotem jest Produkt na warunkach sprecyzowanych w Ofercie i niniejszym regulaminie.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Firma Kistowski jest jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Jędrzeja Kistowskiego z siedzibą w Tworzankach nr 2 , 64-130 Rydzyna, NIP: 6971923087.
 2. Jędrzej Kistowski w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się profesjonalnie m.in. konserwacją, naprawą i sprzedażą części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, a także konserwacją, naprawą i sprzedażą pojazdów samochodowych.
 3. Informacje oraz zdjęcia Produktów w materiałach, cennikach i folderach firmy Kistowski mają charakter informacyjny i nie stanowią Oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkty oraz podane ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego, za co firma Kistowski z góry przeprasza Klientów.
 4. Niniejszy regulamin nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia bezwzględnie obowiązujących praw przysługujących konsumentom. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu kształtuje prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumentów, postanowienie takie uważane będzie za niezastrzeżone. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

§ 2 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane osobiście lub na piśmie w siedzibie firmy Kistowski w Tworzankach nr 2, 64-130 Rydzyna albo zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie m.in. pod numerem +48 600 785 190, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@kistowski.shop lub z wykorzystaniem strony internetowej: https://www.kistowski.shop/.
 2. Zamówienia składanie zdalne można przesyłać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, natomiast Zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta mogą zostać rozpatrzone w następnym dniu roboczym.
 4. Zamówienie mogą być składane również za pośrednictwem wybranych przez firmę Kistowski zewnętrznych aukcyjnych serwisów internetowych, na których prowadzone są automatyczne aukcje lub zamieszczono Oferty dotyczące Produktów. W przypadku kolizji regulaminów obowiązujących na takich serwisach aukcyjnych z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo ma regulamin zewnętrznych aukcyjnych serwisów internetowych.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest podanie prawdziwych i kompletnych danych Klienta w Zamówieniu, tj. imienia i nazwiska lub pełnej nazwy firmy, adresu zamieszkania albo siedziby, numeru PESEL albo w przypadku Kontrahentów numeru NIP, numeru telefonu, adresu poczty e-mail).
 6. Firma Kistowski może również zażądać dołączenia kopii (skanu) odpisu z KRS – w przypadku spółek handlowych, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kopii dowodu osobistego – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz podpisanie Zamówienia przez osobę (osoby) umocowaną (umocowane) do reprezentacji spółki (w przypadku spółek handlowych), albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych. Jeżeli Zamówienie jest dokonywane przez inne osoby upoważnione do dokonania Zamówienia w imieniu przedsiębiorcy (osoba upoważniona), konieczne jest również dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokonania Zamówienia w imieniu przedsiębiorcy przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez firmę Kistowski za właściwie umocowanego przedstawiciela przedsiębiorcy.
 7. Czas realizacji Zamówienia zależy od dostępności Produktu w magazynie firmy Kistowski lub u producenta. Czas realizacji Zamówienia podlega każdorazowo uzgodnieniu przez Strony, przy czym firma Kistowski zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikającego z przyczyn niezależnych od firmy Kistowski np. z opóźnień w dostawie Produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę.
 8. Zamówione Produkty Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Jeśli zamówienie obejmuje również zapewnienie dostawy przez firmę Kistowski będzie ona zrealizowana na zasadach określonych poniżej, za pośrednictwem przewoźnika świadczącego usługi kurierskie lub spedycyjne. Firma świadcząca usługi kurierskie lub spedycyjne jest firmą niezależną od firmy Kistowski i jej usługi podlegają odrębnym regulaminom stanowionym przez te firmy spedycyjne lub kurierskie. Firma Kistowski nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem przewoźnika i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w umowie.
 9. Firma Kistowski nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w dostawie Produktu od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie firmy Kistowski.
 10. Klient jest zobligowany do podania na formularzu Zamówienia adresu e-mail i numeru telefonu celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia Zamówienia. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, jak również w przypadku niedołączenia na żądanie dokumentów, o których mowa w pkt. 6, firma Kistowski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 11. W przypadku braku Produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia, za co firma Kistowski nie ponosi odpowiedzialności.
 12. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie Zamówienia, firma Kistowski może odmówić realizacji kolejnych Zamówień lub odmówić Klientowi wydania towarów z magazynu, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
 13. Do każdej zawartej umowy wystawiana jest faktura VAT.
 14. Wszystkie ceny podawane są brutto, w złotych polskich lub w walucie obcej.
 15. Na życzenie Klienta firma Kistowski może zorganizować transport za pośrednictwem przewoźnika, działając w imieniu i na rzecz Klienta. Warunki dostawy tj. wyboru konkretnego przewoźnika, koszt i  czas dostawy zostaną uzgodnione z Klientem, a koszty transportu zostaną doliczone do rachunku Klienta i wyszczególnione na wystawionej przez firmę Kistowski fakturze VAT.
 16. Wszelkie ryzyko związane z Produktem przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania z magazynu firmy Kistowski, a firma Kistowski nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika wybranego przez Klienta.
 17. Umowa o treści określonej w niniejszym regulaminie i ofercie danego Produktu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez firmę Kistowski Zamówienia złożonego przez Klienta lub z chwilą akceptacji przez Klienta Oferty, jednakże Oferta może być przyjęta tylko bez zastrzeżeń, a w stosunkach pomiędzy Stronami wyłączone jest stosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego. Po złożeniu Zamówienia Klient nie ma prawa jego cofnięcia bądź odwołania ani odstąpienia od umowy lub jej jednostronnego rozwiązania, chyba że uprawnienie takie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Umowa zawarta przez Strony może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnego oświadczenia woli Klienta i firmy Kistowski, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 3 PŁATNOŚCI

 1. Płatność ceny za Produkt może być dokonana gotówką w kasie firmy Kistowski, przelewem bankowym na rachunek podany na wystawionej do umowy fakturze VAT albo z wykorzystaniem podmiotów realizujących przelewy bankowe online np. Dotpay sp. z o.o. z/s w Krakowie. Możliwość wyboru sposobu płatności ceny przez Klienta może zostać ograniczona przez firmę Kistowski.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta formy bezgotówkowej dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania (uznania) na rachunku bankowym firmy Kistowski pełnej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży.
 3. Przed zawarciem umowy firma Kistowski może zażądać uiszczenia zadatku na poczet ceny Produktu. W takim przypadku firma Kistowski przystąpi do realizacji Zamówienia pod warunkiem uznania rachunku bankowego firmy Kistowski pełną kwotą zadatku. Do zadatku będzie stosowany w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie wpłaty pieniężne dokonywane przez Klienta przed zawarciem umowy przez Strony będą traktowane jako zadatek, bez względu na sposób ich oznaczenia przez Klienta.
 5. Podstawą do zapłaty jest umowa zawarta przez Strony i faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w umowie lub na fakturze VAT.
 6. Klient składając Zamówienie lub przyjmując Ofertę upoważnia firmę Kistowski do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 7. Produkt pozostaje własnością firmy Kistowski aż do uiszczenia całości ceny Produktu.
 8. Za opóźnienie w płatności firma Kistowski będzie upoważniona do naliczenia dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), a w przypadkach umowy zawartej z Kontrahentem, również do obciążenia Kontrahenta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami czynności windykacyjnych.

§ 4 ODBIÓR TOWARU, ZWROT

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, Klient ma obowiązek odebrać Produkt bezpośrednio z magazynu firmy Kistowski.
 2. Wydanie Produktu z magazynu firmy Kistowski jest dokonywany wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela firmy Kistowski i następuje po pokwitowaniu własnoręcznym, czytelnym podpisem przez Klienta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania. Przed odbiorem produktu Klient ma obowiązek wskazania z imienia, nazwiska i numeru dokumentu urzędowego ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wydanie Produktu osobie zgłaszającej się po odbiór rzeczy będzie możliwie wyłącznie jeżeli taka osoba będzie dysponowała pisemnym pełnomocnictwem do jej odbioru i przekaże taki dokument bądź jego uwierzytelnioną kopię firmie Kistowski.
 3. Osoba wydająca Produkt Klientowi lub wskazanej przez niego upoważnionej osobie ma prawo wylegitymowania osoby odbierającej poprzez żądanie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co rzeczywistego umocowania osoby zgłaszającej się w imieniu Klienta do obioru Produktu, firma Kistowski ma prawo odmówić jej wydania takiej osobie.
 5. W momencie pokwitowania odbioru Produktu na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
 6. Na wyraźne życzenie Klienta, wyrażone najpóźniej w momencie zawarcia umowy z firmą Kistowski, Produkt może zostać dostarczony do Klienta za pośrednictwem przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy danego rodzaju (Kurier).
 7. Osoba odbierająca Produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika firmy Kistowski lub Kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń osoba odbierająca Produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu dotyczącego braków lub uszkodzeń w obecności pracownika firmy Kistowski lub Kuriera przekazującego Produkt i niezwłocznego poinformowania firmy Kistowski pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail o stwierdzonych nieprawidłowościach. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez firmę Kistowski jako zasadne.
 8. W przypadku nieodebrania Produktu w uzgodnionym terminie, firma Kistowski będzie miała prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania Produktu/-ów w wysokości 20 złotych za dobę za jeden Produkt. W takim przypadku Produkt zostanie wydany Klientowi wyłącznie po uiszczeniu opłaty za jego przechowanie.
 9. Zwrot Produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody firmy Kistowski, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda będzie wyrażona wyłącznie na pisemny wniosek Klienta jeżeli Produkt nadaje się do dalszej odsprzedaży (w szczególności jest nieużywany, został zakupiony od firmy Kistowski, nie nosi śladów montażu, nie jest uszkodzony, nie był wytwarzany/sprowadzany na specjalne życzenie Klienta (jest produktem typowym, magazynowym) oraz posiada opakowanie, w którym został wydany Klientowi.
 10. W przypadku zwrotu rzeczy z tytułu rozwiązania umowy za porozumieniem Stron, firma Kistowski ma prawo żądać od Klienta zapłaty odstępnego w wysokości 20% ceny brutto jaka miała zostać zapłacona za zwracany Produkt. Zapłata tej należności powinna nastąpić w terminie 7 dni od daty dokonania zwrotu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez firmę Kistowski tytułem „Koszty związane ze zwrotem produktu”.
 11. Zwrot Produktu może nastąpić maksymalnie w ciągu 30 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta. Zgoda na zwrot po tym terminie jest nieskuteczna. Zwrot Produktu po tym terminie wymaga zawarcia aneksu rozwiązującego umowę sprzedaży zawartą przez Strony, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 12. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwrócony Produkt, cena zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu Produktu, po pomniejszeniu o kwoty nadające się do potrącenia.

§ 5 RĘKOJMIA, GWARANCJA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego w przypadku umów zawieranych z Kontrahentami rękojmia za Produkt jest wyłączona.
 2. Na wybrane przez firmę Kistowski Produkty, co zostanie wyraźne wskazane w Zamówieniu bądź Ofercie, udzielana jest Klientowi gwarancja. Złożenie oświadczenia gwarancyjnego następuje na wydanej Klientowi fakturze VAT, która w takim wypadku stanowi dokument gwarancyjny bądź na osobnym dokumencie gwarancyjnym. Zastrzeżenie w Zamówieniu bądź Ofercie o tym, że na dany produkt przysługuje gwarancja nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego.
 3. Na życzenie Klienta firma Kistowski wyda mu za dodatkową opłatą niezależny od faktury VAT dokument karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna spełnia wymagania dokumentu gwarancyjnego, jeśli wypełniona jest w całości, czytelnie oraz dołączony jest dowód zakupu. Wydanie kolejnych odpisów Karty Gwarancyjnej następuje za wcześniejszą opłatą w wysokości 50 zł.
 4. Okres gwarancji w przypadku jej udzielenia wynosi do 12 miesiące licząc od daty sprzedaży Produktu Klientowi. Każdorazowo okres ten precyzowany jest w dokumencie gwarancyjnym. W przypadku różnicy pomiędzy okresami gwarancyjnymi wskazanymi w Zamówieniu lub Ofercie a długością okresu gwarancji podanym w dokumencie gwarancyjnym, o długości okresu gwarancji rozstrzyga brzmienie dokumentu gwarancyjnego.
 5. Za dodatkową opłatą ustaloną przez Strony gwarancja może zostać udzielona lub przedłużona na dłuższy okres czasu.
 6. Gwarancja polega na obowiązku usunięcia przez firmę Kistowski wad fizycznych Produktu powodujących jego nieprawidłowe działanie, które zostały zgłoszone w trakcie okresu na jaki została udzielona gwarancja.
 7. Gwarancją nie jest objęte wadliwe działanie Produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w stosunku do Produktu) lub błędami w montażu lub eksploatacją Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach pracy, do których Produkt nie jest przystosowany.
 8. W ramach gwarancji firma Kistowski zapewnia nieodpłatne usunięcie wady fizycznej poprzez naprawę Produktu dokonaną na terenie Polski. Jeżeli dokonanie naprawy jest znacząco utrudnione lub koszty naprawy, w tym przewidywane koszty robocizny, przekraczają 25% wartości Produktu, firma Kistowski może w zamiast naprawy wymienić wadliwie działający Produkt na inny o takiej samej funkcjonalności i charakterystyce (ten sam model Produktu).
 9. Zgłaszając wadę Produktu Kontrahent zobowiązany jest to uczynić na formularzu ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO, którego szablon znajduje się na stronie https://kistowski.shop/wp-content/uploads/2020/09/formularz_zgloszenia_gwarancyjnego_kistowski_pl.pdf oraz jest dostępny w siedzibie firmy Kistowski. Formularz powinien być wypełniony i podpisany przez Klienta. Wszelkie zgłoszenia awarii Produktu dokonane w innej formie niż na formularzu ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO nie będą uważane za prawidłowe powiadomienie o istnieniu wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego Produktu i pozostawiane będę bez rozpoznania.
 10. W razie stwierdzenia w okresie obowiązywania gwarancji wadliwego działania Produktu, Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tej okoliczności firmy Kistowski w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
 11. W przypadku korzystania z uprawnień z gwarancji Klient jest zobowiązany na swój koszt do dostarczenia Produktu do firmy Kistowski lub w przypadku uzgodnienia przez Strony naprawy w innym miejscu, do zapewnienia swobodnego dostępu do Produktu w celu przeprowadzenia prac naprawczych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub uniemożliwia skuteczną naprawę Produktu.
 12. Firmą Kistowski rozpatrzy zgłoszone roszczenia gwarancyjne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do firmy Kistowski i poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie o uznaniu albo nieuznaniu jego roszczeń. O terminie usunięcia wad Klient zostanie powiadomiony przez firmę Kistowski pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.
 13. Firma Kistowski informuje, że termin naprawy gwarancyjnej zależny jest m.in. od dostępności części w związku z czym może on ulec wydłużeniu o czas niezbędny na sprowadzenie części lub podzespołów potrzebnych do naprawy Produktu.
 14. Po rozpatrzeniu zgłoszonych roszczeń gwarancyjnych Klient zobowiązany jest odebrać Produkt od firmy Kistowski w ciągu 3 dni. W przypadku nieodebrania Produktu w wyznaczonym terminie, firma Kistowski będzie miała prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania w wysokości 20 złotych za dobę za przechowanie jednego Produktu. W takim przypadku Produkt zostanie wydany Klientowi wyłącznie po uiszczeniu opłaty za jego magazynowanie.
 15. Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji montaż Produktu musi być wykonany przez podmiot zawodowo trudniący się instalacją takich produktów takiego samego typu. Montaż powinien być wykonany zgodnie z przeznaczeniem Produktu oraz instrukcją montażu i eksploatacji.
 16. Klient jest zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny Produktu, w tym do regularnego serwisowania i należytej konserwacji Produktu, w tym do przeprowadzenia przeglądu technicznego Produktu po przejechaniu określonej odległości, jeżeli producent Produktu zaleca dokonywanie przeglądów. Przeglądy powinny być wykonane przez wykwalifikowane podmioty. Każdy przegląd powinien być odnotowany w karcie gwarancyjnej Produktu (jeżeli została wydana) oraz potwierdzony fakturą VAT lub rachunkiem. Niewykonanie lub przekroczenie okresu terminowych przeglądów technicznych skutkuje utratą gwarancji.
 17. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  1. uszkodzeń lub niewłaściwej pracy Produktu wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu,
  2. niewłaściwego funkcjonowania Produktu wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
  3. skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej, siły wyższej itp.,
  4. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji Produktu,
  5. uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik np. wymiana filtrów,
  6. roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu chyba, że są one niezgodne z parametrami zagwarantowanymi przez firmę Kistowski lub podanymi w dokumentacji technicznej pochodzącej od firmy Kistowski,
  7. Produktów, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,
  8. Produktów, w przypadku których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne,
  9. przypadków nieczytelnie lub niedokładnie wypełnionych kart gwarancyjnych,
  10. Produktów nie posiadających czytelnych fabrycznych numerów seryjnych (o ile Produkty fabrycznie takie numery posiadały),
  11. Produktów, w których dokonano zmian w konstrukcji.
 18. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów weryfikacji zasadności zgłoszenia, kosztów dojazdu i prac serwisantów.
 19. Firma Kistowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z nieprawidłowej pracy Produktu (dotyczy m.in. zalania, spalenia, uszkodzenia przez Produkt innych rzeczy lub części składowych rzeczy, itp.). Firma Kistowski nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu Produktu, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.
 20. Wyłączona zostaje odpowiedzialność firmy Kistowski w stosunku do Kontrahenta za szkody wyrządzone nieumyślnie.
 21. Firma Kistowski nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę przez Kontrahenta jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
 22. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz firmy Kistowski. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą, firmą Kistowski zastrzega sobie prawo odmowy wykonania jakichkolwiek czynności serwisowych, napraw gwarancyjnych oraz wymiany Produktów do momentu uregulowania zaległych należności.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów, w przypadku umów zawieranych na odległość, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając firmie Kistowski oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail firmy Kistowski: kontakt@kistowski.shop. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Można go pobrać na https://kistowski.shop/wp-content/uploads/2020/09/oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy_kistowski_pl.pdfoswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy_kistowski_PL
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, firma Kistowski niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy firma Kistowski zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez firmę Kistowski.
 10. Zwrotu płatności firma Kistowski dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Kistowski może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres firmy Kistowski podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował firmę Kistowski o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli firma Kistowski wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez firmę Kistowski utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym firma Kistowski nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Składając Zamówienie lub przyjmując Ofertę, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Kistowski oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Firma Kistowski staje się w ten sposób Administratorem powierzonych jej przez Klientów danych osobowych.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się zapisy „Polityki prywatności i plików cookies” obowiązującej w firmie Kistowski. „Polityka prywatności i cookies” udostępniana jest Klientom nieodpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.kistowski.eu/ oraz w formie wydruku w siedzibie firmy Kistowski.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania umowy przez firmę Kistowski. Niepodanie danych osobowych wymaganych przez firmę Kistowski skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy przez Strony. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5.  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • w przypadku Klienta, który korzysta w ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów w firmie Kistowski i jest integralną częścią Zamówienia bądź Oferty. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do zawartych przez Strony umów. Złożenie Zamówienia lub przyjęcie Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu prosimy nie dokonywać Zamówienia lub nie przyjmować Oferty.
 2. Firma Kistowski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu mającej zastosowanie do zawartych już umów firma Kistowski poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych postanowień regulaminu.
 3. Adres podany przez Klienta na Zamówieniu będzie dla firmy Kistowski adresem wiążącym do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować firmę Kistowski o każdej zmianie adresu korespondencyjnego pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 4. Wszelkie oświadczenie firmy Kistowski kierowane do Kontrahenta, który nie powiadomi o zmianie swojego adresu do doręczeń, dokonane na ostatni podane przez niego adres korespondencyjny, będą miały w stosunku do niego wiążący skutek prawny.
 5. We wszelkich relacjach i stosunkach prawnych powstałych pomiędzy firmą Kistowski a jej Klientem stosuje się prawo polskie, a jurysdykcję krajowa przysługuje wyłączenie sądom polskim. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy firmą Kistowski a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się one polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Kistowski. Powyższe uregulowania nie uchybiają przepisom szczególnym regulującym kwestie zawarte w niniejszym punkcie w sposób odmienny.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Firma Kistowski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu ze skutkiem prawnym w stosunku do Klienta, o czym powiadomi go z 14-dniowym wyprzedzeniem. Regulamin ten może jednak zostać zmieniony w sposób nie odnoszący skutku prawnego w stosunku do zobowiązań prawnych istniejących pomiędzy Stronami (zmiana na przyszłość).